REGULAMIN TIPTIP

§1. Postanowienia wstępne

1.Niniejszy regulamin serwisu internetowego pod nazwą „TipTip” (dalej jako: „Regulamin” lub „Regulamin TipTip”) określa zasady świadczenia usług przez Administratora – tj. TIPTIP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 44, 02-001 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868988, posiadającą numer NIP: 7011004873, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych – w ramach serwisu internetowego pod nazwą „TipTip”, zlokalizowanego pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl i jego rozwinięciami oraz dostępnego za pomocą Aplikacji Mobilnej.

2. Regulamin TipTip stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 334, ze zm.).

3.Regulamin TipTip jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl, przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4.Akceptacja przez Partnera treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez niego

Umowy oraz odebrania Napiwku za pośrednictwem Serwisu. Akceptacja przez Klienta treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym skorzystania z Usługi oraz Zapłaty Napiwku na rzecz Partnera. Powyższych akceptacji Partner i Klient dokonują w drodze odrębnych oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu rejestracji Partnera w Serwisie lub przed skorzystaniem przez Klienta z Usługi.

5.Oprócz niniejszego Regulaminu, treść Umowy łączącej Partnera z Administratorem oraz zasady korzystania przez Klienta z Usługi wyznaczają warunki podane w trakcie procesu rejestracji Partnera (np. wysokość prowizji) i Wypłaty Napiwku (np. kwota Napiwku), jak również oświadczenia (w tym zgody) złożone przez Użytkownika podczas ww. procesów oraz – stosownie do przypadku – postanowienia zawarte w innych dokumentach, każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać.

§2. Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie TipTip wielką literą mają następujące znaczenie:

1)Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy pod nazwą „TipTip” (zlokalizowany pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest TIPTIP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 44, 02-001 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000868988, posiadająca numer NIP: 7011004873, o kapitale zakładowym

w wysokości 50.000,00 złotych;

2)Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu, przeznaczone dla urządzeń

mobilnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażone w odpowiednie systemy operacyjne;

3)Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. ( tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1920, ze zm.);

4)Klient – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w celu przekazania Partnerowi Napiwku poprzez skorzystanie z Usługi;

5)Konto – przestrzeń sieciowa Partnera w Serwisie, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu TipTip, z której Partner może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;

6)Napiwek – ustalana przez Klienta kwota pieniężna, która na podstawie zwyczaju jest dobrowolnie wypłacana Partnerowi przez Klienta w formie bezgotówkowej, dodatkowo do kwoty, którą Klient płaci za otrzymane usługi, towary lub produkty;

7)Obsługa Serwisu – jednostka w strukturze organizacyjnej Administratora, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikom pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności. Z Obsługą Serwisu można się skontaktować przesyłając wiadomość e-mai na adres: kontakt@tiptip.com.pl lub przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym: https://tiptip.com.pl;

8)Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 794, ze zm.);

9)Partner – pełnoletnia osoba fizyczna, która w ramach działalności zawodowej korzysta z Serwisu oraz zawiera z Administratorem Umowę;

10)Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość korzystania z Serwisu lub z Aplikacji Mobilnej;

11)Regulamin / Regulamin TipTip – niniejszy regulamin, określający w szczególności prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia przez Partnera Umowy lub Wypłaty Napiwku przez Klienta stanowią jej element składowy;

12)Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://tiptip.com.pl , zarządzany przez Administratora. Poprzez Serwis Administrator umożliwia Klientowi przekazywanie Napiwku w bezgotówkowej formie, zaś Partnerowi – w ramach zawartej Umowy – jego odbieranie;

13)Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Partnerem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Partnera usługi polegającej na stałym pośredniczeniu, za wynagrodzeniem, przy pozyskiwaniu oraz odbieraniu Napiwków od Klientów w formie bezgotówkowej. Treść Umowy wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu rejestracji (takie jak wysokość prowizji), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) złożonych przez Partnera podczas procesu rejestracji, (iii) postanowienia Regulaminu TipTip oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Partnerowi podczas rejestracji lub w trakcie trwania Umowy w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;

14)Usługa – usługa pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie transakcji płatniczych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu na rzecz Klienta, której przedmiotem jest umożliwienie Zapłaty Napiwku, i która jest usługą świadczoną drogą elektroniczną zdefiniowaną w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 334, ze zm.). Zakres Usługi wyznaczają: (i) treść oświadczeń (w tym zgód) złożonych przez Klienta podczas Zapłaty Napiwku, (ii) postanowienia Regulaminu TipTip oraz – stosownie do przypadku – (iii) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Klientowi przed

rozpoczęciem świadczenia Usługi w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;

15)Użytkownik – Partner lub Klient;

16)Wizytówka – karta z nadrukowanymi kodami oraz z tokenem NFC Partnera;

17)Zapłata Napiwku – ogół czynności dokonywanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu skutkujący przekazaniem Napiwku Partnerowi.

§3. Umowy zawierane z Partnerami

1.Zawarcie przez Partnera Umowy oraz następujące w jego wyniku uzyskanie przez niego dostępu do określonych usług i funkcjonalności Serwisu dopuszczalne jest wyłącznie dla celów związanych

z prowadzeniem działalności zawodowej, w ramach której przyjęty jest zwyczaj wręczania

i przyjmowania napiwków.

2.Do zawarcia przez Partnera z Administratorem Umowy niezbędne jest, by Partner:

(i)był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego;

(ii)dokonał rejestracji w Serwisie zgodnie z § 4 poniżej;

(iii)posługiwał się jedną z Platform Sprzętowych umożliwiającą korzystanie z Serwisu, spełniających wymagania techniczne, opisane w § 7 poniżej;

(iv)zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, innych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu rejestracji (w szczególności odnoszących się do wysokości prowizji należnej Administratorowi) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Partnerowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie

– są każdorazowo prezentowane Partnerowi w ramach procesu rejestracji lub zawarcia Umowy).

3.Możliwość zawarcia Umowy może być dodatkowo uzależniona od pozytywnego zweryfikowania przez Administratora urządzeń, którymi posługuje się Partner lub danych przekazanych przez niego w trakcie rejestracji.

4.Możliwość zawarcia Umowy, jak również korzystania z części usług objętych już zawartą Umową jest uzależniona od posłużenia się w tym celu przez Partnera wybraną Platformą Sprzętową, spośród wymienionych w § 7 Regulaminu.

5.Po zawarciu Umowy, Administrator wydaje Partnerowi:

(i)unikalny kod alfanumeryczny;

(ii)unikalny kod QR;

(iii)token NFC

– poprzez przesłanie wszystkich na adres korespondencyjny Partnera (w formie Wizytówki) oraz udostępnienie kodów w Aplikacji Mobilnej.

6.W wyniku zawarcia Umowy z Administratorem, Partner:

(i)uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu oraz pod warunkiem pozostawania zalogowanym do

swojego Konta, a także pod warunkiem posługiwania się polskim numerem IP (Internet Protocol)

– dostęp (tj. możliwość przeglądania lub edytowania) do warunków Umowy, do informacji o kwocie odebranych Napiwków, w tym statystyk oraz do swoich danych;

(ii)uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu, możliwość pozyskiwania oraz odbierania Napiwków od Klientów w sposób bezgotówkowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator w powyższym zakresie pełni rolę agenta Partnera. W celu pozyskania Napiwku od Klienta, Partner za pomocą Wizytówki lub Aplikacji Mobilnej musi:

a.przekazać Klientowi do wpisania w Serwisie unikalny kod alfanumeryczny, albo

b.udostępnić Klientowi do zeskanowania jego urządzeniem mobilnym (np. telefon) kod QR, albo

c.udostępnić Klientowi do odebrania jego urządzeniem mobilnym sygnał z tokena NFC, aby za pomocą jednego z nich Klient mógł dokonać Zapłaty Napiwku przy wykorzystaniu własnego urządzenia mobilnego. Aby dokonać Zapłaty Napiwku Klient musi mieć możliwość

wykonania płatności elektronicznej za pomocą jednej z metod płatności obsługiwanej przez Operatora Płatności. Napiwki pozyskane przez Partnera w ciągu jednego dnia, są w następującym po nim Dniu Roboczym przekazywane Partnerowi przez Operatora Płatności. Kwota Napiwków, którą Partner odbiera za pośrednictwem Operatora Płatności, zostanie pomniejszona o prowizję Administratora i Operatora Płatności w łącznej wysokości 5% kwoty Napiwku. Stawka prowizji, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być niższa w przypadku prowadzenia przez Administratora akcji promocyjnych lub lojalnościowych.

(iii)bez żadnych ograniczeń ilościowych może korzystać z przypisanych mu kodów oraz tokena NFC.

7.Kwota prowizji, o której mowa w ust. 6 pkt. (ii) powyżej, potrącana jest cyklicznie oraz automatycznie z kwoty Napiwków pozyskanych przez Partnera w ciągu jednego dnia. Potrącenie dokonywane jest przez Operatora Płatności na podstawie oddzielnej umowy z Administratorem, w oparciu o przesłane przez Administratora rozliczenie pozyskanych przez Partnera Napiwków. Operator Płatności po dokonaniu potrącenia przekazuje kwotę Napiwków na rachunek bankowy Partnera w Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym Partner pozyskał Napiwki. Partner za pośrednictwem Operatora Płatności odbiera kwotę Napiwków. Kwoty pozyskanych przez Partnera Napiwków przelewane są do momentu wystąpienia wcześniejszej z niżej wymienionych sytuacji:

(i)Partner złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy;

(ii)Umowa ulegnie rozwiązaniu z przyczyn wskazanych w Regulaminie;

(iii)Partnerowi zostanie zablokowany dostęp do usług objętych Umową na podstawie § 8 niniejszego Regulaminu;

(iv)Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Administratora.

8.Rachunek bankowy Partnera powinien być obsługiwany przez bank prowadzący działalność na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być rachunkiem złotówkowym. W przypadku niemożliwości przekazania przez Operatora Płatności kwot Napiwków na rachunek bankowy Partnera z jakichkolwiek przyczyn, Administrator po otrzymaniu stosownej informacji od Operatora Płatności zawiadomi niezwłocznie Partnera za pośrednictwem Serwisu o tej okoliczności oraz o jej przyczynach (jeżeli będą znane). W tej sytuacji Administrator jest ponadto uprawniony do czasowego zablokowania kodów oraz tokena NFC przypisanych Partnerowi.

9.Ze względu na fakt, iż Partner zawiera Umowę oraz pozyskuje i odbiera Napiwki w ramach swojej działalności zawodowej, prowadzonej we własnym imieniu, a odbierane przez Partnera Napiwki stanowią przychód w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1426, ze zm.), Partner jest wyłącznie zobowiązanym do rozliczania podatku dochodowego z tytułu odbierania Napiwków, w tym do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa).

10.Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

11.Użytkownik uzyskuje dostęp do usług objętych Umową po jej zawarciu. Powyższe może nie mieć zastosowania do niektórych usług lub funkcjonalności, do których dostęp udzielany jest w ściśle określonym czasie lub po spełnieniu dodatkowych warunków.

12.W danym momencie Partner może mieć zawartą tylko jedną Umowę. Zawarcie przez Partnera kolejnej Umowy może nastąpić dopiero po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej Umowy.

13.Partner, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Administratorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie to składa się poprzez:

(i)skorzystanie z przycisku „[Rozwiąż Umowę]” (lub innego o równoważnym znaczeniu, np. „Rezygnuję”, ”Wyrejestruj”), znajdującego się w ramach Konta w Serwisie, lub

(ii)przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie dokumentowej (wiadomość e-mail) na

adres Administratora: kontakt@tiptip.com.pl.

W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa ulega rozwiązaniu (1) z końcem dnia, w którym Partner skorzystał ze sposobu opisanego w pkt. (i) powyżej, lub (2) w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia przesłania przez Partnera oświadczenia na adres e- mail Administratora, z zachowaniem prawa Partnera do odebrania należnej kwoty Napiwków pozyskanych w okresie od momentu złożenia oświadczenia do momentu rozwiązania Umowy. Z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Partnera do usług objętych Umową. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy nie powoduje usunięcia Konta Partnera, chyba że Regulamin lub oświadczenie Administratora o rozwiązaniu Umowy stanowi inaczej.

14.Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę, bez podania przyczyn, naprzód na koniec 3. dnia od

dnia złożenia Partnerowi oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie Administratora

owypowiedzeniu składane jest poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Partnera. Powyższe uprawnienie Administratora nie ma wpływu na możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy

wwyniku zastosowania przez Partnera procedury rezygnacji, opisanej w ust. 13 powyżej.

15.Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli Partner –

wterminie 7 dni od dnia przesłania mu zawiadomienia – nie wskaże innego rachunku bankowego pozwalającego na odbieranie Napiwków lub jeżeli nie umożliwi przekazywania Napiwków na dotychczasowy rachunek bankowy.

16.Korzystanie przez Partnera z Serwisu na większej liczbie Platform Sprzętowych/przeglądarek internetowych niż dwie jednocześnie stanowi naruszenie przez Partnera niniejszego Regulaminu.

17.W przypadku usunięcia przez Partnera Konta, automatycznemu usunięciu mogą ulec wszystkie informacje dotyczące aktywności Partnera w ramach Serwisu oraz Umowy (w tym w szczególności jego dane oraz historia Napiwków). Usunięcie Konta oznacza równocześnie rozwiązanie Umowy oraz utratę przez Partnera możliwości korzystania z usług objętych Umową, którą zawarł przy wykorzystaniu usuniętego Konta, w szczególności utratę możliwości pozyskiwania i odbierania Napiwków. Późniejsza ponowna rejestracja Konta nie powoduje przywrócenia danych Partnera, ani informacji dot. odebranych Napiwków.

18.Dostęp oraz możliwość korzystania z usług objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa

wprzypadku wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn niezależnych od Administratora i której Administrator nie mógł zapobiec. Administrator dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z usług objętych Umową

wmożliwie najkrótszym czasie.

19.Dostęp oraz możliwość korzystania z usług objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa

wzwiązku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej. Powyższe czynności są niezbędne dla zachowania odpowiednej jakości świadczenia usług, mają krótkotrwały charakter oraz są przeprowadzane zazwyczaj w godzinach nocnych tak, by maksymalnie zminimalizować niedogodności z nimi związane.

§4. Rejestracja i Konto

1.Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.Rejestracja jest warunkiem założenia Konta oraz zawarcia Umowy.

3.Rejestracja następuje poprzez:

(i)zaakceptowanie Regulaminu przez Partnera;

(ii)złożenie przez Partnera oświadczenia o zapoznaniu się z treścią polityki prywatności określającej zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianej Partnerowi podczas rejestracji;

(iii)wprowadzenie wskazanych na formularzu danych niezbędnych do rejestracji Konta;

(iv)aktywację Konta poprzez kliknięcie przez Partnera w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej Partnera.

4. Podczas procedury rejestracji podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla założenia i autoryzacji Konta w sposób opisany powyżej, niezbędne jest podanie wskazanych

wformularzu danych oraz wybór loginu i hasła.

5.Partner może utracić możliwość posługiwania się loginem podanym w formularzu, jeżeli aktywacja Konta nie zostanie dokonana.

6.Jeden adres e-mail Partnera, może być połączony wyłącznie z jednym Kontem.

7.Podanie hasła przez Partnera, pomimo pozostawania zalogowanym do Konta, może być konieczne do korzystania z niektórych funkcji Konta (np. zmiany danych).

8.Partner obowiązany jest chronić swoje Konto, login i hasło oraz nie udostępniać ich innym Partnerom i osobom trzecim.

9.Partner obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Konta lub loginu oraz hasła. W przypadku braku powiadomienia, Partner ponosi ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.

10.Partner, który nie jest stroną obowiązującej Umowy, może w każdej chwili usunąć swoje Konto

zSerwisu. W tym celu Partner powinien skontaktować się z Administratorem.

11.Usunięcie Konta powoduje trwałe usunięcie z Serwisu danych Partnera, w tym informacji o kwotach odebranych Napiwków, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych (zawartych m.in. w polityce prywatności) oraz przepisów prawa.

§5. Zapłata Napiwku

1.W ramach Serwisu Administrator świadczy Usługę na rzecz Klientów.

2.Korzystanie przez Klientów z Usługi dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.Klient może korzystać z Usługi przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępność

Serwisu oraz możliwość skorzystania z Usługi przez Klienta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.

4.Świadczona przez Administratora Usługa jest przeznaczona i dotyczy wyłącznie Klienta, który w celu przekazania Napiwku Partnerowi w formie bezgotówkowej korzysta bezpłatnie z Serwisu.

5.Świadczenie przez Administratora Usługi polega na jednorazowym (tj. niemającym charakteru ciągłego) umożliwieniu Klientowi identyfikacji Partnera w Serwisie poprzez indywidualny kod lub token NFC Partnera, który Partner udostępnia osobiście Klientowi oraz na przekierowaniu Klienta na podstronę Serwisu umożliwiającą wybór kwoty Napiwku, Zapłatę Napiwku oraz przekazanie Napiwku w formie bezgotówkowej za pośrednictwem Operatora Płatności. Usługa uznana jest za wykonaną z chwilą przekierowania Klienta na podstronę Serwisu.

6.Minimalna kwota Napiwku wynosi 3 zł. Kwota Napiwku nie może jednorazowo przekraczać kwoty

1.000 zł.

7.W celu zidentyfikowania Partnera w Serwisie Klient może:

(i)wpisać w Serwisie 4-składnikowy unikalny kod alfanumeryczny przekazany mu przez Partnera, albo

(ii)zeskanować swoim urządzeniem mobilnym (np. telefonem) kod QR udostępniony przez

Partnera, albo

(iii)odebrać swoim urządzeniem mobilnym sygnał z tokena NFC udostępniony przez Partnera.

8.Klient może dokonać Zapłaty Napiwku przy wykorzystaniu Platformy Sprzętowej – urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) umożliwiającego skanowanie kodów QR lub odbieranie sygnału NFC albo innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz zdolnego do wykonania płatności elektronicznej. Aby dokonać Zapłaty Napiwku Klient musi mieć możliwość wykonania płatności elektronicznej za pomocą jednej z metod płatności obsługiwanej przez Operatora Płatności.

9.Świadczona na rzecz Klienta Usługa jest nieodpłatna – tzn. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty Administratorowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi. Niezależnie od powyższego, Klient akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości oraz – ze względu na Umowę łączącą

Administratora z Partnerem – wyraża zgodę na dokonanie potrącenia prowizji Administratora, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt. (ii) powyżej, z przekazanej Partnerowi kwoty Napiwku.

§6. Prawo odstąpienia

1.Klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Usługi, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Z odstąpieniem od umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje

Klientowi, który zawarł z Administratorem umowę jako konsument, tj. w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na tych samych zasadach co konsument przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Odstąpienia

od

ww.

umowy Klient

dokonuje przez

przesłanie

oświadczenia

o odstąpieniu

od

umowy

na piśmie lub

drogą elektroniczną

na adres

Administratora.

3.Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego wyraźną

zgodą Administrator wykonał w pełni Usługę, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy. Powyższą zgodę Klient może wyrazić podczas procesu Zapłaty Napiwku w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

4.Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Administratora.

5.W celu uniknięcia wątpliwości, ze względu na zawodowy charakter, który posiada Umowa dla

Partnera, a co wynika z niniejszego Regulaminu, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje Partnerowi.

§7. Wymagania techniczne

1.Możliwość skorzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym zawarcia Umowy przez Partnera oraz skorzystania z Usługi przez Klienta, jest uzależniona od posługiwania się przez Użytkownika w tych celach komputerem, spełniającym wymaganie techniczne opisane poniżej:

(i)zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX

10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

a)Mozilla Firefox;

b)Opera;

c)Google Chrome;

d)Microsoft Edge;

e)Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0.

2.Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w tym zawarcia Umowy przez Partnera oraz skorzystania z Usługi przez Klienta za pośrednictwem urządzeń przenośnych, w których Użytkownik nie wprowadził modyfikacji niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww. urządzenia następujących wymagań technicznych:

(i)zainstalowana i uruchomiona przeglądarka internetowa dla urządzeń przenośnych;

(ii)wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych:

a)najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą;

b)najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym http://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą.

3.Korzystanie przez Partnera z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej na urządzeniach przenośnych, w których Partner nie wprowadził modyfikacji niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww. urządzenia następujących wymagań technicznych:

(i)zainstalowana i uruchomiona przeglądarka internetowa dla urządzeń przenośnych;

(ii)wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych:

c)najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą;

d)najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym http://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą.

4.Partner ma możliwość zawarcia Umowy za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

5.Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z Serwisu, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres jakiejkolwiek umowy zawartej z Administratorem i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.

6. Korzystanie z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz urządzeń opisanych w ust. 2 i 3 powyżej, może podlegać dodatkowym warunkom wynikającym z regulaminów i umów dotyczących korzystania z określonych Platform Sprzętowych, wydanych przez dostawców tych Platform Sprzętowych.

7.Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Serwisu na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość lub szybkość świadczonych usług – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.

8.Za transmisję danych obejmujących pobranie Aplikacji Mobilnej oraz korzystanie z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej może zostać naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM, który świadczy usługi telekomunikacyjne dla danego Partnera.

9.Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Administrator nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu oraz możliwości skorzystania z Usługi.

§8. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

1.Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania

danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych

z Regulaminem.

3.Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego,

Administrator uznaje za niedopuszczalne:

(i)rozpowszechnianie treści pornograficznych;

(ii)uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

(iii)przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

(iv)

wykorzystywanie

danych osobowych

innych

Użytkowników

w

celach

niezwiązanych

 

z funkcjonowaniem Serwisu;

 

 

 

 

 

(v)

podejmowanie

jakichkolwiek działań,

poprzez

które osoba

lub

podmiot

je realizujący

 

w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę

 

Administratora lub innych podmiotów trzecich;

 

 

 

 

(vi)publikowanie w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

(vii)podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych.

4.Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 3 powyżej podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu, obejmującym:

(i)usunięcie danych przekazanych do Serwisu przez Użytkownika;

(ii)zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Konta lub Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu;

(iii)czasowe lub trwałe zablokowanie kodów oraz tokena NFC przypisanych Partnerowi.

(iv)rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Konta z Serwisu.

5.

W

przypadku

nałożenia sankcji przez

Administratora,

Użytkownikowi służy

reklamacja

 

na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 

 

 

 

6.

Jeżeli naruszające Regulamin działanie

Użytkownika wyrządziło Administratorowi

szkodę,

 

w

szczególności

przez ograniczenie w

całości lub części

dostępności Serwisu

dla

innych

Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

7.Administrator odblokuje Konto lub zablokowane usługi jeżeli Użytkownik usunął stan naruszenia Regulaminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, z zastrzeżeniem, że ponowna blokada Konta lub usługi ze względu na naruszenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 3, będzie nieodwracalna.

8.Konto może zostać usunięte przez Administratora, co spowoduje trwałe usunięcie danych Partnera, jeżeli nastąpi jedno ze wskazanych poniżej zdarzeń:

(i)Partner narusza postanowienia Regulaminu, w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej;

(ii)Partner nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, chyba że pozyskuje w tym czasie Napiwki za pomocą Wizytówki;

(iii)Partner lub osoba trzecia przy pomocy Konta Partnera podejmuje działania, które choćby pośrednio noszą lub mogą nosić znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Partner lub osoba trzecia nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§9. Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

1.Baza Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Administrator.

2.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera polityka prywatności oraz klauzula informacyjna udostępniana Użytkownikowi.

3.Przed dokonaniem rejestracji Partner zobowiązany jest do zapoznania się z treścią polityki prywatności oraz złożenia w tym zakresie oświadczenia.

§10. Prawa własności intelektualnej

1.Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Administratora (będącego zarejestrowanym znakiem towarowym), jak również prawa kompozycji tych elementów

iich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.

2.Materiały będące lub mogące być utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.

3.Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje Administrator.

4.Zabronione jest bez zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we

fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

5.Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią

Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych.

§11. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące Serwisu oraz poszczególnych usług (w tym Usługi) mogą być zgłaszane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres kontakt@tiptip.com.pl.

2.W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać usługę lub funkcjonalność, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.

4.Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej

uznanie.

5.W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem,

Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi.

6.Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.Klient, który zawarł z Administratorem umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: kontakt@tiptip.com.pl.

§12. Postanowienia końcowe

1.Regulamin TipTip wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 roku.

2.Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. W przypadku Usług – każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do Usług świadczonych po

podaniu zmienionego Regulaminu do wiadomości Klienta, w szczególności – w ramach procesu Zapłaty Napiwku, podczas którego Klientowi jest prezentowany link do Regulaminu, którego treść Klient akceptuje. W przypadku Umów – każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie także do już obowiązujących Umów pod warunkiem, że Partner – po podaniu mu do wiadomości zmienionego Regulaminu – nie zastosuje procedury rezygnacji z Umowy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia przez Administratora.